Select Your Language
 • English
 • தமிழ்
 • हिंदी
 • తెలుగు
 • മലയാളം

TODAY'S PROMISE & PRAYER

TODAY'S BLESSING

Sis. Stella Dhinakaran

Follow the Footsteps of Jesus

Make every effort to imitate Jesus by spending more time in His presence and doing good to people. Your life will be transformed.

TODAY'S PROMISE BANNER

“For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.” Ephesians 2:10

இன்றைய வாக்குத்தத்தமும் ஜெபமும்

இன்றைய ஆசீர்வாதம்

Sis. Stella Dhinakaran

இயேசுவின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றுங்கள்

இயேசுவின் சமுகத்தில் அதிக நேரத்தை செலவிடுங்கள்; மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்து, இயேசுவைப்போல நடப்பதற்கு பிரயாசப்படுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கை மறுரூபமாகும்.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம் பதாகை

"நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார்" எபேசியர் 2:10

TODAY'S PROMISE & PRAYER

TODAY'S BLESSING

Sis. Stella Dhinakaran

यीशु के पदचिन्हों पर चलें!

यीशु की उपस्थिति में अधिक समय बिताकर और लोगों के साथ भलाई करके यीशु का अनुकरण करने का हर संभव प्रयास करें। आपका जीवन बदल जाएगा।

TODAY'S PROMISE BANNER

‘‘क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिये सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया।’’ इफिसियों 2:10

TODAY'S PROMISE & PRAYER

TODAY'S BLESSING

Sis. Stella Dhinakaran

యేసు అడుగుజాడలను అనుసరించండి

యేసు సన్నిధిలో ఎక్కువ సమయం గడపడం ద్వారా మరియు ప్రజలకు మేలు చేయడం ద్వారా ఆయనను వెంబడించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయండి. అప్పుడు మీ జీవితం రూపాంతరం చెందుతుంది.

TODAY'S PROMISE BANNER

...వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్‌క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తుయేసునందు సృష్ఠింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియై యున్నాము. ఎఫెసీయులకు 2:10

TODAY'S PROMISE & PRAYER

TODAY'S BLESSING

Sis. Stella Dhinakaran

യേശുവിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുക

യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്തും അവനെ അനുകരിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടും.

TODAY'S PROMISE BANNER

“നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ടു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു; നാം ചെയ്തുപോരേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു.” എഫെസ്യർ 2:10

Promise Message - June 2024

Broadcasting 24x7

A Television Channel that keeps you closest to the heart of God

YOUR OPPORTUNITY TO BE A BLESSING IN THIS YEAR - 2024

 • Young Partner Plan
 • Family Blessing Plan
 • Business Blessing Plan
 • Telephone Prayer Tower
 • Bethesda Prayer Center
 • T.V Club

Young Partner Plan

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

Business Blessing Plan

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

Telephone Prayer Tower

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

Bethesda Prayer Center

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

T.V Club

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

Young Partner Plan

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

Business Blessing Plan

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

Telephone Prayer Tower

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

Bethesda Prayer Center

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..

T.V Club

The scripture says. That boy who gave the five loaves and two fish he had to the Lord to feed the more than five thousand who had gathered to hear the word of God was a blessing to thousands..