Loading...
29 Jul
1.అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. - నేను నిన్ను విమోచించి యున్నాను. భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

2. నీవు జలములలో పడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి వెళ్ళునప్పుడు అవి నీమీద పొర్లిపారవు. నీవు అగ్ని మధ్యను నడుచుచున్నప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు.

3.యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడనై నేనే నిన్ను రక్షించువాడను నీ ప్రాణ రక్షణ క్రయముగా ఐగుప్తును ఇచ్చియున్నాను. నీకు బదులుగా కూషును సెబాను ఇచ్చియున్నాను.

4.నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున ఘనుడవైతివి, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక నీకు ప్రతిగా మనుష్యులను అప్పగించుచున్నాను. నీ ప్రాణమునకు ప్రతిగా మనుష్యులను అప్పగించుచున్నాను.

5.భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయున్నాను తూర్పు నుండి నీ సంతానమును తెప్పించెదను పడమటి నుండి నిన్ను సమకూర్చి రప్పించెదను.

6. అప్పగింపుమని ఉత్తర దిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెదను. బిగపట్టవద్దని దక్షిణ దిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెదను. దూరము నుండి నా కుమారులను భూదిగంతముల నుండి నా కుమార్తెలను తెప్పించుము,

7. నా మహిమ నిమిత్తము నేను సృజించిన వారిని నా నామము పెట్టబడిన వారందరిని తెప్పించుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుట్టించినవాడను నేనే.

8. కన్నులుండి అందులైన వారిని చెవులుండి బధిరులైన వారిని తీసుకొని రండి.

9. సర్వజనులారా, గుంపు కూడి రండి జనములు కూర్చబడవలెను వారిలో ఎవరు ఇట్టి సంగతులను తెలియజేయుదురు? పూర్వకాలమున జరిగిన వాటిని ఎవరు మాకు వినిపించుదురు? తాము నిర్దోషులమని తీర్పుపొందనట్లు తమ సాక్షులను తేవలెను. లేదా, విని సత్యమే యని యొప్పుకొనవలెను.

10. మీరు తెలిసికొని నన్ను నమ్మి నేనే ఆయనని గ్రహించునట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాక్షులు, నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిర్మింపబడలేదు, నా తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.

11. నేను నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప మరొక రక్షకుడు లేడు.

12. ప్రకటించినవాడను నేనే, రక్షించినవాడను నేనే దాని గ్రహింపజేసినవాడను నేనే, యే అన్యదేవతయు మీలో నుండి యుండలేదు. నేనే దేవుడను మీరే నాకు సాక్షులు, ఇదే యెహోవా వాక్కు.

13.ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నా చేతిలో నుండి విడిపించగల వాడెవడును లేడు. నేను కార్యము చేయగా త్రిప్పి వేయువాడెవడు?

14. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడును మీ విమోచకుడునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు- మీ నిమిత్తమ నేను బబులోను పంపితిని. నేను వారినందరిని పారిపోవునట్లు చేసెదను. వారికి అతిశయాస్పదములగు ఓడలతో కల్దీయులను పడవేసెను.

15. యెహోవానగు నేనే మీకు పరిశుద్ధ దేవుడను ఇశ్రాయేలు సృష్టికర్తనగు నేనే మీకు రాజును.

16. సముద్రములో త్రోవ కలుగజేయువాడును వడిగల జలములలో మార్గము కలుగజేయువాడును.

17. రథమును గుఱ్ఱమును సేనను శూరులను నడిపించువాడనగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. వారందరు ఏకముగా పండుకొని లేవకయుందురు వారు లయమై జనుపనారవలె ఆరిపోయిరి.

18. మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకము చేసికొనకుడి. పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి.

19. ఇదిగో నేనొక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలుచును మీరు దాని నాలోచింపరా? నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగజేయుచున్నాను. ఎడారిలో నదులు పారజేయుచున్నాను.

20. నేను ఏర్పరచుకొనిన ప్రజలు త్రాగుటకు అరణ్యములో నీళ్లు పుట్టించుచున్నాను ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచున్నాను అడవి జంతువులను అడవి కుక్కలను నిప్పుకోళ్లును నన్ను ఘనపరచును.

21. నా నిమిత్తము నేను నిర్మించిన జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు.

22. యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱ్ఱపెట్టుటలేదు ఇశ్రాయేలూ, నన్ను గూర్చి నీవు విసికితివి గదా.

23. దహనబలులుగా గొఱ్ఱె మేకల పిల్లలను నా యొద్దకు తేలేదు నీ బలులచేత నన్ను ఘనపరచలేదు నైవేద్యములు చేయవలెనని నేను నిన్ను బలవంత పెట్టలేదు ధూపము వేయవలెనని నేను నిన్ను విసికింపలేదు.

24. నా నిమిత్తము సువాసనగల లవంగపు చెక్కను నీవు రూకలిచ్చి కొనలేదు నీ బలి పశువుల క్రొవ్వుచేత నన్ను తృప్తిపరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు నన్ను విసికించితివి నీ దోషములచేత నన్ను ఆయాసపెట్టితివి.

25. నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ యతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసికొనను.

26. నాకు జ్ఞాపకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా తీర్చబడునట్లు నీ వ్యాజ్యెమును వివరించుము.

27. నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధ్యవర్తులు నా మీద తిరుగుబాటు చేసినవారే.

28. కావున నేను ప్రతిష్ఠితులగు నీ ప్రధానులను అపవిత్రపరచితిని యాకోబును శపించితిని ఇశ్రాయేలును దూషణపాలు చేసితిని.
Telugu