Loading...
14 Feb
1.యేసు ఒలీవల కొండకు వెళ్లెను.

2.తెల్లవారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయములోనికి రాగా ప్రజలందరు ఆయన యొద్దకు వచ్చిరి గనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుచుండెను.

3. శాస్త్రులును పరిసయ్యులును, వ్యభిచారమందు పట్టబడిన యొక స్త్రీని తోడుకొనివచ్చి ఆమెను మధ్యనిలువబెట్టి-

4. బోధకుడా, యీ స్త్రీ వ్యభిచారముచేయుచుండగా పట్టబడెను.

5.అట్టివారిని రాళ్లు రువ్విచంపవలెనని ధర్మశాస్త్రములో మోషే మన కాజ్ఞాపించెను గదా; అయినను నీవేమి చెప్పుచున్నానవని ఆయన నడిగిరి.

6.ఆయన విూద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. అయితే యేసు వంగి, నేల విూద వ్రేలితో ఏమో వ్రాయుచుండెను.

7.వారాయనను పట్టువదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెత్తి చూచి-విూలో పాపము లేనివాడు మొట్ట మొదట ఆమె విూద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పి

8.మరల వంగి నేలవిూద వ్రాయుచుండెను.

9. వారామాట విని,పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్లిరి; యేసు ఒక్కడే మిగిలెను; ఆ స్రీ మధ్యను నిలువబడి యుండెను.

10.యేసు తలయెత్తి చూచి-అమ్మా, వారెక్కడ ఉన్నారు? ఎవరును నీకు శిక్ష విధింప లేదా? అని అడిగినప్పుడు ఆమె-లేదు ప్రభువా అనెను.

11.అందుకు యేసు-నేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు వెళ్లి ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెప్పెను.

12. మరల యేసు-నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించవాడు చీకటిలో నడువక జీవపువెలుగుగలిగి యుండునని వారితో చెప్పెను.

13.కాబట్టి పరిసయ్యులు-నిన్ను గూర్చి నీవే సాక్ష్యము చెప్పుకొనుచున్నావు; నీ సాక్ష్యము సత్యము కాదని ఆయనతో అనగా

14.యేసు-నేను ఎక్కడ నుండి వచ్చితినో యెక్కడికి వెళ్లుదునో నేనెరుగుదును గనుక నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకొనినను నా సాక్ష్యము సత్యమే; నేను ఎక్కడ నుండి వచ్చుచున్నానో యెక్కడికి వెళ్లుచున్నానో విూరు ఎరుగరు.

15. విూరు శరీరమునుబట్టి తీర్పు తీర్చుచుచున్నారు; నేనెవరికి తీర్పుతీర్చను.

16.నేను ఒక్కడనై యుండక, నేనును నన్ను పంపిన తండ్రియు కూడ నున్నాము గనుక నేను తీర్పు తీర్చినను నా తీర్పు సత్యమే.

17. మరియు ఇద్దరు మనుష్యుల సాక్ష్యము సత్యమని విూ ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియున్నది గదా.

18. నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకొనువాడను; నన్ను పంపిన తండ్రియు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని చెప్పెను.

19.వారు-నీ తండ్రి యెక్కడ ఉన్నాడని ఆయనను అడుగగా యేసు- విూరు నన్నైనను నా తండ్రినైనను ఎరుగరు; నన్ను ఎరిగి యుంటిరా నా తండ్రిని కూడ ఎరిగి యుందురని వారితో చె ప్పెను.

20.ఆయన దేవాలయములో బోధించుచుండగా, కానుక పెట్టె యున్నచోట ఈ మాటలు చెప్పెను. ఆయన గడియ యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును ఆయనను పట్టుకొనలేదు.

21.మరియొకప్పుడు ఆయన-నేను వెళ్లిపోవుచున్నాను; విూరు నన్ను వెదకుదురు గాని విూ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళ్ళుచోటికి విూరు రాలేరని వారితో చెప్పెను.

22.అందుకు యూదులు-వెళ్లు చోటికి విూరు రాలేరని యీయన చెప్పుచున్నాడే; తన్నుతానే చంపుకొనునా అని చెప్పుకొనుచుండిరి.

23.అప్పుడాయన- విూరు క్రిందివారు, నేను పైనుండువాడను; విూరు ఈలోక సంబంధులు, నేను ఈ లోకసంబంధుడను కాను.

24.కాగా విూ పాపములలోనే యుండి విూరు చనిపోవుదురని విూతో చెప్పితిని. నేడు ఆయనని విూరు విశ్వసించని యెడల విూరు విూ పాపములలోనే యుండి విూరు చనిపోవుదురని వారితో చెప్పెను.

25.కాబట్టి వారు-నీ వెవరవని ఆయన నడుగగా యేసు వారితో-మొదట నుండి నేను విూతో ఎవడనని చెప్పుచుంటినో వాడినే.

26.మిమ్మును గూర్చి చెప్పుటకును తీర్పు తీర్చుటకును చాల సంగతులు నాకు కలవు గాని నన్ను పంపినవాడు సత్యవంతుడు; నేను ఆయన యొద్ద వినిన సంగతులే లోకమునకు బోధించుచున్నానని చెప్పెను.

27.తండ్రిని గూర్చి తమతో ఆయన చెప్పెనని వారు గ్రహింపకపోయిరి.

28.కావున యేసు- విూరు మనుష్యుకుమారుని పైకెత్తినప్పుడు నే నే ఆయనననియు, నా అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండ్రి నాకు నేర్పినట్టు ఈ సంగతులు మాటలాడుచున్నాననియు విూరు గ్రహించెదరు.

29.నన్ను పంపినవాడు నాకు తోడైయున్నాడు; ఆయన కిష్టమైన కార్యము నేనెల్లప్పుడును చేయుదును గనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పెను.

30.ఆయన యీ సంగతులు మాటలాడుచుండగా అనేకులాయన యందు విశ్వాసముంచిరి.

31.కాబట్టి యేసు, తనను నమ్మిన యూదులతో- విూరు నా వాక్యమందు నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులైయుండి సత్యమును గ్రహించెదరు;

32. అప్పుడు సత్యము మిమ్మును స్వతంత్రులనుగా చేయునని చెప్పగా

33.వారు-మేము అబ్రాహాము సంతానము, మేము ఎన్నడునుఎవనికిని దాసులమై యుండలేదే; విూరు స్వతంత్రులుగా చేయబడుదురని యేల చెప్పుచున్నావని ఆయనతో అనిరి.

34.అందుకు యేసు-పాపము చేయు ప్రతివాడును పాపమునకు దాసుడని విూతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

35.దాసుడెల్లప్పుడును ఇంటిలో నివాసముచేయడు; కుమారుడెల్లప్పుడు ను నివాసము చేయును.

36. కుమారుడు మిమ్మును స్వతంత్రులనుగా చేసిన యెడల విూరు నిజముగా స్వతంత్రులై యుందురు.
Telugu