Loading...
10 Dec
1. నా పూర్ణ హృదయముతో నేను యెహోవాను స్తుతించెదను. యెహోవా, నీ అద్భుత కార్యములన్నిటిని నేను వివరించెదను.

2. మహోన్నతుడా, నేను నిన్ను గూర్చి సంతోషించి హర్షించుచున్నాను. నీ నామమును కీర్తించెదను.

3. నీవు నా పక్షమున వ్యాజ్యెమాడి నాకు న్యాయము తీర్చుచున్నావు. నీవు సింహాసనాసీనుడవై న్యాయమునుబట్టి తీర్పుతీర్చుచున్నావు.

4. కాబట్టి నా శత్రువులు వెనుకకు మళ్లుదురు నీ సన్నిధిని వారు జోగిపడి నశింతురు.

5. నీవు అన్యజనులను గద్దించి యున్నావు, దుష్టులను నశింపజేసి యున్నావు వారి పేరు ఎన్నటికి నుండకుండ తుడుపు పెట్టియున్నావు.

6. శత్రువులు నశించిరి, వారు ఎన్నడు నుండకుండ నిర్మూలమైరి నీవు పెల్లగించిన పట్టణములు స్మరణకు రాకుండ బొత్తిగా నశించెను.

7. యెహోవా శాశ్వతముగా సింహాసనాసీనుడై యున్నాడు. న్యాయము తీర్చుటకు ఆయన తన సింహాసనమును స్థాపించి యున్నాడు.

8. యెహోవా నీతిని బట్టి లోకమునకు తీర్పు తీర్చును యథార్థతను బట్టి ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును.

9. నలిగిన వారికి తాను మహా దుర్గమగును ఆపత్కాలములలో వారికి మహా దుర్గమగును.

10. యెహోవా, నిన్ను ఆశ్రయించు వారిని నీవు విడిచిపెట్టువాడవు కావు. కావున నీ నామమెరిగినవారు నిన్ను నమ్ముకొందురు.

11. సీయోను వాసియైన యెహోవాను కీర్తించుడి ఆయన క్రియలను ప్రజలలో ప్రచురము చేయుడి.

12. ఆయన రక్తాపరాధమును గూర్చి విచారణ చేయునప్పుడు బాధపరచబడు వారిని జ్ఞాపకము చేసికొనును వారి మొఱ్ఱను ఆయన మరువడు.

13. నేను నీ కీర్తి అంతటిని ప్రసిద్ధి చేయుచు సీయోను కుమార్తె గుమ్మములలో నీ రక్షణను బట్టి హర్షించునట్లు యెహోవా, నన్ను కరుణించుము.

14. మరణ ద్వారమున ప్రవేశించకుండ నన్ను ఉద్ధరించువాడా, నన్ను ద్వేషించువారు నాకు కలుగజేయు బాధను చూడుము.

15. తాము త్రవ్విన గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడ్డిన వలలో వారి కాలు చిక్కుబడి యున్నది.

16. యెహోవా ప్రత్యక్షమాయెను, ఆయన తీర్పు తీర్చియున్నాడు. దుష్టులు తాము చేసికొనిన దానిలో చిక్కియున్నారు.

17. దుష్టులును దేవుని మరచు జనులందరును పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు.

18. దరిద్రులు నిత్యము మరువబడరు బాధపరచబడువారి నిరీక్షణాస్పదము ఎన్నటికిని నశించదు.

19. యెహోవా లెమ్ము, నరులు ప్రబలక పోవుదురు గాక! నీ సన్నిధిని జనములు తీర్పు పొందుదురు గాక.

20. యెహోవా, వారిని భయపెట్టుము తాము నరమాత్రులమని జనులు తెలిసికొందురు గాక.
Telugu